Flaga Anglii Flaga Polski

Historia Polski XX wieku

Program edukacyjny Historia Polski XX wieku

O projekcie

Nowoczesny interaktywny program edukacyjny przygotowany z myślą o uczniach z polskiej diaspory zgłębiających dzieje Sybiraków.

W ramach projektu, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Fundacja Kresy-Syberia opracowała interaktywny internetowy programu edukacyjny dla uczniów szkół polskich poza granicami kraju, dotyczący historii Polski XX w. ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i losów Polaków deportowanych na Syberię.

Materiały dydaktyczne przygotowane zostały w oparciu o istniejące Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia, prowadzone przez Fundację. Program składa się z dwóch nierozdzielnych elementów:

1. Przewodniki dydaktyczne zawierają materiały pomocnicze do dziewięciu galerii tematycznych dostępnych na stronie Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia. Każdy Przewodnik zawiera wskazówki dla nauczycieli dotyczące sposobów korzystania z zamieszczonych w poszczególnych galeriach materiałów edukacyjnych. Przewodniki podzielone są na rozdziały, które mogą być wydrukowane dla uczniów lub pobrane w formie dokumentu PDF przez komputer, smartfon lub tablet. Przygotowano dwie oddzielne wersje przewodników: dla szkół podstawowych i dla szkol średnich. Przewodniki zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający pracę w klasie lub samodzielną naukę.

2. Interaktywna strona internetowa dostępna w wersji na smartfon, komputer i tablet, jest połączona z naszym Wirtualnym Muzeum. Zamieszczony na niej wybór materiałów źródłowych pokrywa się z tym, z którego korzystają przewodniki dydaktyczne. Edukacyjna strona internetowa zawiera miedzy innymi nagrane na żywo wywiady z naszej „Sali Świadectw”, zdjęcia, linki do zewnętrznych źródeł, a także interaktywne quizy sprawdzające opanowanie materiału przez uczniów.

“Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

TEMATY HISTORYCZNE PROGRAMU EDUKACYJNEGO KRESY-SYBERIA
1. POLSKIE KRESY WSCHODNIE : Od początku istnienia państwa polskiego, a więc od X stulecia, aż do czasów Unii Lubelskiej w 1569, Kresy były terenem gdzie zlewały się i łączyły różne kultury, religie, języki i grupy etniczne. Pomimo represji doznanych pod rozbiorami, Kresy zachowały swój wyjątkowy charakter i w okresie międzywojennym 1918-1939 stały się integralną częścią odrodzonej Rzeczypospolitej.

2. POD SOWIECKIM JARZMEM: Od czasu inwazji Niemiec i Rosji Sowieckiej we wrześniu 1939 roku ludność Kresów poddawana była sowietyzacji i masowym deportacjom na roboty przymusowe w głąb Rosji Sowieckiej. Wiosną 1940 roku 22 tys. polskich jeńców wojennych i cywilów zostało zamordowanych w akcji NKWD zwanej „zbrodnią katyńską”.

3. NIEPOKONANI: Polska klęska w kampanii wrześniowej 1939 roku doprowadziła do ewakuacji polskiego rządu, władz wojskowych i żołnierzy Wojska Polskiego do Rumunii, na Węgry, a następnie do Francji. Po klęsce Francji rząd polski i Naczelne Dowództwo WP przystąpiło do odbudowy Polskich Sił Zbrojnych na terenie Wielkiej Brytanii, aby kontynuować walkę u boku wojsk alianckich w latach 1940-1945. Z żołnierzy, którym udało się wydostać z Polski, a następnie Francji, utworzono: Pierwszy Korpus Polski, Polskie Siły Powietrzne oraz Polską Marynarkę Wojenną.

4. WYZWOLENI DO WALKI : Sowiecka ‚amnestia’ w 1941 roku doprowadziła do utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie pod dowództwem Generała Władysława Andersa i do masowej wędrówki zdesperowanych Polaków, zdeterminowanych aby wstąpić do Armii Andersa. Po ewakuacji 116 tys. żołnierzy i personelu cywilnego do Persji w 1942 roku, nowo utworzony 2 Korpus Wojska Polskiego zasłużył się w walkach z Niemcami w czasie kampanii Włoskiej 1945 roku.

5. POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ: Po ataku Niemiec na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku, Kresy stały się sceną brutalnej niemieckiej okupacji: masowych represji i egzekucji, przymusowych zsyłek na roboty i akcji pacyfikacyjnych. W latach 1942-1944 setki tysięcy Polaków zostało bestialsko zamordowanych lub zmuszonych to ucieczki przez nationalistyczną armię ukraińską (UPA) współpracującą z Niemcami.

6. WALKA O PRZETRWANIE : Po ewakuacji Armii Andersa setki tysięcy obywateli polskich nadal pozostawało w ZSRR. W 1943 roku Niemcy, którzy w tym czasie okupowali część terenów ZSRR, ogłosili odkrycie masowych grobów w Katyniu. Pomimo niezbitych dowodów wskazujących na Rosjan jako bezpośrednich sprawców mordu na polskich jeńcach wojennych, władze sowieckie nie przyznały się do winy. Wykorzystały natomiast tę sytuację, aby zerwać niewygodne dla siebie stosunki dyplomatyczne z polskim rządem w Londynie i utworzyć zależną od siebie armię polską (Armia Berlinga), która walczyła z niemieckim najeźdźcą od bitwy pod Leniono do zdobycia Berlina.

7. UCHODŹCY : Cywile ewakuowani ze Związku Radzieckiego do Persji razem z Armią Andersa, nie mogąc powrócić do swej okupowanej ojczyzny, stali się uchodźcami na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce, Meksyku i Nowej Zelandii. Po opuszczeniu obozów dla uchodźców, z których ostatnie zamknięto w 1950 roku, dziesiątki tysięcy Polaków zmuszonych było osiąść na obczyźnie.

8. SOWIECKI ODWET: Kresy ponownie dostały się pod okupację Sowiecką w 1944 roku. Sowieckie represje wobec Polskich obywateli i deportacje żołnierzy Armii Krajowej były kontynuowane pod rządami reżimu komunistycznego po zakończeniu wojny. Większość obywateli polskich deportowanych do ZSRR, którzy przeżyli deportacje i nie zdołali uciec z Armią Andersa, wróciło wreszcie do Polski w latach 1944-1947.

9. DIASPORA : Miliony Polskich obywateli wysiedlonych w czasie wojny nie mogło po zakończeniu działań wojennych powrócić do swojej ojczyzny. Zostali oni na zawsze na wygnaniu na Zachodzie i na Wschodzie. Jednak zarówno oni, jak i ich potomkowie pozostali wierni i lojalni swojej ojczyźnie. By nie zatracić pamięci o swoim pochodzeniu, a także o ofierze swoich braci i sióstr poległych w Katyniu, pod Monte Cassino i w wielu innych miejscach upamiętnionych krwią polskich bohaterów, polscy emigranci tworzyli organizacje skupiające Sybiraków, kombatantów i inne grupy polonijne na całym świecie.

MSZ
Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."