Kampania włoska 2 Korpusu

9 listopada w dowództwie 2 Korpusu odbyła się odprawa dowódców wielkich jednostek. Gen. Anders omawiając sytuację na froncie poinformował zebranych, że na skutek niemieckiego przeciwnatarcia na południowy – zachód od Faenzy „powstało niebezpieczeństwo wyrzucenia oddziałów V Korpusu za rzekę”. Umożliwiłoby to nieprzyjacielowi wyjście na tyły 46 Dywizji Piechoty, a następnie mogło to zagrozić 3 DSK. Dlatego też gen. Duch powinien jak najszybciej podjąć środki zaradcze. Po opanowaniu przez 3 DSK wyznaczonych przedmiotów I rzut dowództwa 5 KDP miał przejść do Brisighella.

Straty 2 Korpusu w Apeninie Emiliańskim wyniosły: 269 poległych, 1123 rannych.

Uzupełnienia 2 Korpusu

W połowie 1944 roku Sztab 2 Korpusu przygotował plan rozbudowy 2 Korpusu o: dwie brygady piechoty, jedną zmotoryzowana brygadę piechoty dla mającej powstać dywizji pancernej, jedną brygadę pancerną na terenie Egiptu, jeden pułk artylerii ciężkiej  i dwa pułki artylerii średniej dla 2 Armijnej Grupy Artylerii, jeden pułk artylerii lekkiej dla dywizji pancernej oraz oddziały broni i służb.

30 września gen. Anders wydał wytyczne dla uzupełnienia i rozbudowy 2 Korpusu. Pierwsza faza rozbudowy miała zakończyć się 1 lutego 1945 roku. W tym okresie miały zostać sformowane trzy brygady piechoty. 17 października zgodnie z decyzją Naczelnego Wodza i wytycznymi gen. Andersa dotyczących planu rozbudowy 2 Korpusu zostały wydane rozkazy nakazujące utworzenie 3 Karpackiej Brygady Strzelców dla 3 Dywizji Strzelców Karpackich i 4 Kresowej Brygady Piechoty dla 5 Kresowej Dywizji Piechoty.

Do 8 stycznia 1945 roku szeregi 2 Korpusu zasiliło 26904 żołnierzy, z tego około 4000 uzupełniło straty bojowe Korpusu. W większości byli to Polacy wcieleni przymusowo do armii niemieckiej.

Odgłosy Jałty w 2 Korpusie

11 lutego w Jałcie zakończyła się konferencja wielkiej trójki. To właśnie wtedy Polska została zdradziecko sprzedana Stalinowi przez zachodnich Aliantów.Następnego dnia gen. Anders uczestniczył we Florencji w spotkaniu z gen. Georgem Marshallem, który w drodze powrotnej z Jałty zatrzymał się we Włoszech. Amerykański generał na pytanie gen. Andersa, czy w Jałcie była poruszona sprawa polska dał odpowiedź wymijającą. Wieczorem 12 lutego został ogłoszony w Londynie, Waszyngtonie i Moskwie komunikat o postanowieniach konferencji jałtańskiej. We fragmencie dotyczącym polskiej granicy wschodniej przywódcy trzech mocarstw postanowili, że powinna ona przebiegać wzdłuż linii Curzona. Wywołało to wstrząs we wszystkich jednostkach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Oddanie Kresów Wschodnich Sowietom odbiło się szerokim echem wśród oddziałów 2 Korpusu, gdzie służyło wielu żołnierzy pochodzących z tych ziem. Sytuacja stała się napięta.

13 lutego rząd polski w Londynie zaprotestował przeciwko piątemu rozbiorowi Polski. Tego dnia gen. Anders w depeszy do prezydenta Władysława Raczkiewicza napisał: „Wobec tragicznego komunikatu ostatniej konferencji trzech melduję, że 2 Korpus nie może uznać jednostronnej decyzji oddającej Polskę i naród polski na łup bolszewikom […]

Materiał wystawy

Fotografie więcej