Flaga Anglii Flaga Polski

Cele

Home » O nas » Cele

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej na rzecz badania, upamiętniania i uznania na skali światowej, losów obywateli polskich w czasie II wojny światowej na terenach okupowanej Polski oraz na wychodźstwie, to jest:
– objęcie obszarem zainteresowania Fundacji obywateli polskich mieszkających w Polsce przed i w czasie wojny oraz ich losy na wychodźstwie w czasie i po II wojnie światowej;
– wstępnie skupienie się na doświadczeniach obywateli polskich dotkniętych sowiecką inwazją i okupacją wschodnich terenów Polski, w tym nad ich późniejszymi losami;
– ochrona pamięci o byłych Kresach Wschodnich II RP przed okupacją sowiecką oraz jako obszar zamieszkany przez stulecia przez obywateli polskich różnych narodowości i wyznań;
– wsparcie polskich obywateli przebywających na emigracji oraz ich potomków w poszukiwaniach dotyczących losów ich rodzin, mających na celu poszerzenie ich wiedzy na temat ich polskich korzeni oraz wzmocnienie ich więzi z narodem polskim;
– wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, i gospodarki;
– upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej;
– pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;
– organizowanie różnych form promowania w świecie polskich i polonijnych osiągnięć naukowych i kulturalnych.