Regulamin

Korzystanie z zawartości strony

Fundacja Kresy-Syberia wspólnie ze swoimi Oddziałami Międzynarodowymizapraszają użytkowników do korzystania ze strony na użytek własny, a także w celach edukacyjnych oraz niekomercyjnych. Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

Własność intelektualna w zawartości strony
Fundacja Kresy-Syberia jest właścicielem ogółu zawartości strony Kresy-Syberia, w tym tekstu, ilustracji, klipów audio i wideo, projektu strony, kodów oraz oprogramowania ( dalej zwane „Zawartość”), ale może nie być właścicielem całości materiału w ogóle Zawartości.  Zawartość może być własnością Fundacji Kresy-Syberia, własnością innych podmiotów użytkowaną za ich zgodą lub w zgodzie z odpowiednią ustawą prawną.  Część Zawartości jest własnością publiczną oraz część Zawartości jest chroniona przez prawa osób trzecich, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe, prawa reklamy, prywatności i ograniczenia umowne.

Zawartość jest oznaczona jako nieposiadająca „znanych ograniczeń praw autorskich” w przypadkach, kiedy Fundacja Kresy-Syberia nie jest świadoma istnienia takowych. Może to oznaczać że: prawa autorskie istniały w pewnym okresie w przeszłości, ale nie zostały odnowione, lub prawa autorskie wygasły, lub właściciel praw autorskich świadomie udostępnił Zawartość do domeny publicznej; lub prawa autorskie nie zostały oznakowane ani nie istnieją żadne inne przesłanki wskazujące na to, że Zawartość jest objęta prawem autorskim, lub że istnieją inne ograniczenia co do jej użytkowania; lub dokumentacja Fundacji Kresy-Syberia nie wskazuje żadnych dowodów na istnienie ograniczeń nałożonych przez prawa autorskie. Fakty te nie muszą oznaczać, że Zawartość należy do domeny publicznej, a raczej wskazują na brak dowodów na istnienie obowiązujących ograniczeń nałożonych przez prawa autorskie.

Fundacja Kresy-Syberia dokłada wszelkich starań, aby udostępnić informacje, jakie posiada na temat statusu praw autorskich Zawartości strony oraz zidentyfikować wszelkie inne warunki, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z Zawartości, takie jak znaki towarowe, prawa reklamy lub prywatności, darowizny lub inne ograniczenia umowne. Jednakże Fundacja Kresy-Syberia nie gwarantuje, że wszelkie stosowne informacje są zamieszczone na stronie, lub że zamieszczone informacje są w każdym przypadku poprawne. Obowiązkiem użytkownika strony jest sprawdzenie, czy w celu wykorzystania Zawartości potrzebna jest zgoda jej właściciela oraz, o ile jest to konieczne, uzyskanie takowej zgody. W celu uzyskania odpowiedzi na szczegółowe pytania lub uzyskania informacji na temat Zawartości należy skontaktować się z Administratorem strony Kresy-Syberia pod adresem: admin@kresy-Syberia.org.

Dozwolone użytkowanie
Strona Kresy-Syberia zezwala na korzystanie z Zawartości na użytek własny, w celach edukacyjnych oraz innych niekomercyjnych, na poniższych warunkach:

Poniżej wymieniono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat Zawartości strony Kresy-Syberia

Niektóre sposoby wykorzystania strony wymagają uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody
Nie należy wykorzystywać Zawartości do celów komercyjnych. Oznacza to, że zabroniona jest sprzedaż Zawartości lub sprzedaż materiałów, produktów lub usług, które wykorzystują lub obejmują Zawartość; nie należy wykorzystywać Zawartości strony do promowania lub reklamowania siebie lub innych osób, organizacji, celów, produktów lub usług. Aby wykorzystać Zawartość do jakiegokolwiek innego celu niż jest to dozwolone, należy uzyskać uprzednią, pisemną zgodę Fundacji Kresy-Syberia lub innego właściciela Zawartości wskazanego przez Fundację Kresy-Syberia. Aby zapytać o zgodę nawykorzystanie tekstu lub ilustracji będących częścią Zawartości, należy skontaktować się z admin@kresy-Syberia.org.

Znaki towarowe
Wiele spośród znaków towarowych, znaków usługowych i logo (zwane łącznie „Znaki”), które pojawiają się na tej stronie, łącznie z logo „Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia” oraz logo Kresy-Syberia stanowi zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki, należącymi do Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia. Zabronione jest wykorzystywanie znaków towarowych Fundacji Kresy-Syberia bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody. Od czasu do czasu na stronie mogą pojawiać się Znaki należące do osób trzecich.  Żadna informacja na stronie nie powinna być interpretowana, jako zezwalająca na wykorzystanie owych znaków bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela Znaku.

Funkcje interaktywne oraz treści tworzone przez użytkowników
Jako przedłużenie swojej misji, strona Fundacji Kresy-Syberia dostarcza pewne funkcje interaktywne w celu wymiany opinii i informacji. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji interaktywnych pod warunkiem przestrzegania poniższego regulaminu:Fundacja Kresy-Syberia zastrzega sobie prawo do monitorowania treści lub informacji zamieszczanych przez użytkowników strony, a także do edytowania lub usuwania wedle własnego uznania wszelkich treści, które zdaniem Fundacji Kresy-Syberia są niezgodnie z regulaminem, lub w inny sposób nieodpowiednie lub niepożądane.

Skargi w sprawie praw autorskich
Aby złożyć skargę lub wyrazić sprzeciw wobec faktu zamieszczenia Zawartości na stronie Fundacji Kresy-Syberia, ponieważ Zawartość ta nie została odpowiednio podpisana lub została zamieszczona bez zgody właściciela, należy skontaktować się z Administratorem strony po adresem admin@kresy-Syberia.org i podać swoje dane a także hiper link do kwestionowanej Zawartości.

Linki do stron osób trzecich
Niniejsza strona może zawierać linki do stron osób trzecich, które znajdują się poza kontrolą Fundacji Kresy-Syberia. Linki te zostały zamieszczone dla dogodności użytkowników i wyłącznie w celach informacyjnych, i nie wskazują na aprobatę, sponsoring lub powiązanie Fundacji Kresy-Syberia z osobami trzecimi lub treścią zawartą na ich stronach, w tym z wszelkimi umieszczanymi na nich reklamami. Fundacja Kresy-Syberia nie posiada kontroli nad stronami osób trzecich, do których linki znajdują się na stronie Fundacji; Fundacja nie wydaje żadnych oświadczeń ani zapewnień i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość, legalność lub zawartość stron osób trzecich.

Linki ze stron osób trzecich
Decydując się na zamieszczenie linka do strony Fundacji Kresy-Syberia, użytkownik zobowiązuje się do zaprezentowania linka w sposób, który nie sugeruje, że Fundacja Kresy-Syberia aprobuje użytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie lub jakiekolwiek produkty, usługi lub opinie zamieszczone na stronie goszczącej link do strony Fundacji Kresy-Syberia. Należy upewnić się, że link opatrzony jest informacją, iż klikając na niego użytkownik opuszcza daną stronę i otwiera inną. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać strony Fundacji Kresy-Syberia ani nie przekierowywać oglądających stronę w żadne miejsce poza stroną Fundacji Kresy-Syberia używając jej nazwy, nazwy „Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia”, ani żadnej innej ich formy, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Fundacji Kresy-Syberia. Umieszczanie linka do tej strony nie daje prawa do własności lub udziału w nazwie Kresy-Syberia lub innej formie tej nazwy. Fundacja Kresy-Syberia nie ma obowiązku umieszczać linków do stron internetowych użytkowników lub odwzajemniać jakichkolwiek usług.

Program edukacyjny do nauki historii Polski XX w. dla szkół polskich poza granicami kraju
Licencja Creative Commons
Niezależnie od czegokolwiek innego w tych warunkach, „Program edukacyjny do nauki historii Polski XX w. dla szkół polskich poza granicami kraju” by Fundacja Kresy-Syberia jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Kresy-Syberia lub innego właściciela, do którego odwoła się Fundacja Kresy-Syberia. Utwór powstał w ramach „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.“ realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku 2014. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o „Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”.

Zmiany niniejszych warunków
Fundacja Kresy-Syberia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu bez ostrzeżenia; zmiany takowe będą obowiązywać od dnia ich opublikowania. Należy regularnie sprawdzać, czy na stronie zamieszczono jakiekolwiek uaktualnienia lub inne zmiany. Brak egzekwowania przez Fundację Kresy-Syberia któregokolwiek z tych warunków nie stanowi uchylenia tych warunków.

Gwarancja i odszkodowanie
Korzystając ze strony Fundacji Kresy–Syberia, użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania warunków regulaminu, w tym warunków dozwolonego użytkowania. Użytkownik zgadza się na zabezpieczenie i zwolnienie Fundacji Kresy-Syberia z wszelkich roszczeń, powództwa, zarzutów, kosztów, wydatków, zobowiązań, strat i szkód wynikających i odnoszących się do użytkowania.

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy mogę umieścić Zawartość na mojej osobistej stronie, blogu, Facebooku lub na innym portalu społecznościowym?
Tak, o ile:
a/ Zacytujesz źródło i autora Zawartości, łącznie z wszelkimi, niezmienionymi informacjami towarzyszącymi, a cytat zawiera adres strony Fundacji Kresy-Syberia;
b/ Nie usuwasz żadnych oznaczeńpraw autorskich, znaków towarowych lub innych ogłoszeń, które znajdują się w lub obok używanej przez Ciebie Zawartości;
c/ Nie wykorzystujesz Zawartości do promowania, reklamowania lub sprzedaży własnych produktów lub usług lub produktów i usług osób trzecich, lub w żadnyminnym komercyjnym i nieautoryzowanym celu; oraz
d/ Przestrzegasz wszelkich innych warunków i ograniczeń, które mogą obowiązywać przy korzystaniu z Zawartości.

2. Czy jest to niedozwolone, jeśli gospodarz mojej strony lub bloga dodaje reklamy do mojej strony, blogu lub profilu na portalu społecznościowym?
Jeżeli jest to jedyna zawartość reklamowa na Twojej stronie, możesz używać Zawartości w zgodzie z regulaminem

3. Czy mogę użyć logo Fundacji Kresy-Syberia na mojej stronie?
Nie. Nie możesz użyć logo Fundacji Kresy-Syberia ani żadnych innych znaków towarowych należących do Fundacji bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Fundacji Kresy-Syberia. Wyjątkiem są przypadki, kiedy znaki są częścią zawartości, którą Fundacja Kresy-Syberia udostępniła w celu publikacji na innych stronach poprzez wbudowane linki.

4. Czy mogę użyć Zawartości do produkcji T-shirtów, które zamierzam sprzedać?
Nie, gdyż byłoby to użycie Zawartości do celów komercyjnych.

5. Czy mogę wykorzystać Zawartość w pracy naukowej lub innych zadaniach?
Tak, zachęcamy do cytowania, opisywania i załączania kopii Zawartości w pracach naukowych i innych zadaniach, o ile:
a/ Zacytujesz autora i źródło Zawartości, podobnie jak przy źródłach drukowanych;
b/ Zaznaczysz, że Zawartość pochodzi ze strony Fundacji Kresy-Syberia;
c/ Nie usuwasz żadnych oznaczeńpraw autorskich, znaków towarowych lub innych ogłoszeń, które znajdują się w lub obok używanej przez Ciebie Zawartości;
d/ Przestrzegasz wszelkich innych warunków i ograniczeń, które mogą obowiązywać przy korzystaniu z Zawartości.

6. Czy mogę wykorzystać Zawartość w wykładach i lekcjach?
Tak, zachęcamy do wykorzystywania Zawartości do celów dydaktycznych, w ramach dozwolonego użytku, o ile:
a/ Zacytujesz autora i źródło Zawartości, podobnie jak przy źródłach drukowanych;
b/ Zaznaczysz, że Zawartość pochodzi ze strony Fundacji Kresy-Syberia;
c/ Nie usuwasz żadnych oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych lub innych ogłoszeń, które znajdują się w lub obok używanej przez Ciebie Zawartości;
d/ Nie wykorzystujesz Zawartości do promowania, reklamowania lub sprzedaży własnych produktów lub usług lub produktów i usług osób trzecich, lub w żadnym innym komercyjnym i nieautoryzowanym celu; oraz
e/ Przestrzegasz wszelkich innych warunków i ograniczeń, które mogą obowiązywać przy korzystaniu z Zawartości.