Cele Fundacji

Celem Fundacji jest inspirowanie, promocja i wspieranie badania, upamiętniania i upowszechniania na skalę światową losów obywateli polskich w czasie II wojny światowej na terenach okupowanej Polski oraz na wychodźstwie, to jest:
objęcie obszarem zainteresowania Fundacji obywateli polskich mieszkających w Polsce przed i w czasie wojny oraz ich losy na wychodźstwie w czasie i po II wojnie światowej;
wstępnie skupienie się na doświadczeniach obywateli polskich dotkniętych sowiecką inwazją i okupacją wschodnich terenów Polski, w tym nad ich późniejszymi losami;
ochrona pamięci o byłych Kresach Wschodnich II RP przed okupacją sowiecką oraz jako obszar zamieszkany przez stulecia przez obywateli polskich różnych narodowości i wyznań;
wsparcie polskich obywateli przebywających na emigracji oraz ich potomków w poszukiwaniach dotyczących losów ich rodzin, mających na celu poszerzenie ich wiedzy na temat ich polskich korzeni oraz wzmocnienie ich więzi z narodem polskim;
wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, i gospodarki;
upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej;
pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;
organizowanie różnych form promowania Polski