Profile - Goraj Tadeusz Szczepan

Personal situation at the outbreak of WWII

Military Experience