Profile - Gorbatowski Kazimierz

Personal situation at the outbreak of WWII