Profile - Guzikowski Tadeusz

Personal situation at the outbreak of WWII