Profile - Lenkowski Franciszek 

Military Experience