Profile - Leśniewski Kazimierz

Personal situation at the outbreak of WWII