Profile - Łobuszewski Franciszek

Personal situation at the outbreak of WWII