Profile - Angerman Karol Zenon 

Military Experience