Profile - Arentowicz (ps. Borkowski Leon) Leon

Military Experience