Profile - Dereszewski Henryk 

Military Experience