Profile - Kleczkowski Ryszard 

Military Experience