Profil - Drong J.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne