Profil - Lankocz Danuta

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje