Profile - Kalinowski Mikołaj 

Military Experience