Profile - Borowski Kazimierz 

Military Experience