Profile - Kalinowski Ambroży 

Military Experience